آزمایشگاه بانک خون

آزمایشگاه بانک خون
مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان قائم: دکترمحمد هادی صادقیان
متخصص آسیب شناسي بالینی و تشریحی
 
 
 
 
 
 
مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان امام رضا: دکتر محمد رضا کرامتی
متخصص آسیب شناسي بالینی و تشریحی