طرح دوره های دستیاران آسیب شناسی


 
 
طرح دوره های دستیاران آسیب شناسی (بالینی - تشریحی )
 
 
1- هماتولوژی یک- بررسی اسمیر خون محیطی -  مرکز پزشکی قائم (عج)
 
 
 
4- هماتولوژی دو - بررسی اسمیر مغز استخوان -  مرکز پزشکی امام رضا(ع) 
 
6- بانك خون- رزیدنت های پاتولوژی مرکز پزشکی امام رضا(ع)
 
8- انتقال خون  - رزیدنت های پاتولوژی مرکز پزشکی امام رضا(ع)  
 
10- انعقاد - رزیدنت های پاتولوژی مرکز پزشکی امام رضا(ع)  
 
12- مولکولار هماتوپاتولوژی  - رزیدنت های پاتولوژی مرکز پزشکی  امام رضا(ع) 
 
 
 طرح درس های دستیاران آسیب شناسی  
 2- تفسیر خون محیطی بر اساس الگوهای غالب  -  مرکز پزشکی امام رضا(ع) 
 
 
4- بيوپسي مغز استخوان
 
 5- کنترل کیفی
 
6- خون سازی