آزمایشگاه مولکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک

 آزمایشگاه مولکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک
مسئول فنی: دکتر حسین آیت اللهی
متخصص آسیب شناسي بالینی و تشریحی
فلوشیپ فوق تخصصی مولکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک