تماس با ما

 

آدرس 1:مشهد - خیابان ابن سینا - بیمارستان امام رضا (ع) - آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه خون شناسی  و بانک خون

آدرس 2:مشهد - خیابان احمدآباد - بیمارستان قائم (عج) - آزمایشگاه خون شناسی  و بانک خون

   
تلفن :  05138012584 -   05138022203 - 05138022230
   
نمابر :05138430493 -  05138525010
   
پست الکترونیک :