برنامه روزانه

 

 

 

برنامه فعالیتهای هفتگی دكتر فاطمه ابريشمي شاغل ■ غیر شاغل □ در طرح تمام وقت

 

ساعات ایام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

هماتولوژی 2- کارشناسی

هما تولوژی-رزیدنتها

هما تولوژی-رزیدنتها

 هما تولوژی-رزیدنتها

استراحت

انجام کار تحقیقاتی و نوشتن پروپوزال و مقاله

انجام کار تحقیقاتی و نوشتن مقاله

یکشنبه

هماتولوژی 2- کارشناسی ارشد

 

هماتولوژی 2- کارشناسی ارشد

 

 

استراحت

تهیه اسلاید و

 power point

حضور در کلینیک ویژه

دوشنبه

انتقال خون - کارشناسی

هماتولوژی 2- کارشناسی  

حضور در آزمایشگاه هماتولوژي

استراحت

انجام کار تحقیقاتی و نوشتن پروپوزال و مقاله

انجام کار تحقیقاتی و نوشتن مقاله

سه شنبه

هماتولوژی 2- کارشناسی ارشد

 

هماتولوژی 2- کارشناسی ارشد

 

حضور در آزمایشگاه هماتولوژي

هما تولوژی-رزیدنتها

استراحت

 تهیه اسلاید و   

 power point

حضور در کلینیک ویژه

چهارشنبه

هما تولوژی-رزیدنتها

 

هما تولوژی-رزیدنتها

 هما تولوژی-رزیدنتها

استراحت

انجام کار تحقیقاتی و نوشتن پروپوزال و مقاله

انجام کار تحقیقاتی و نوشتن مقاله

پنجشنبه

جلسات گروه - ژورنال کلاب

سمينار - کارشناسی ارشد

پاسخ گويي به دانشجويان

پاسخ گويي به دانشجويان

 

استراحت

تهیه اسلاید و

 power point

حضور در کلینیک ویژه


 

 

 

برنامه فعالیتهای هفتگی آقای دکتر محمد هادی صادقیان شاغل ■ غیر شاغل □ در طرح تمام وقت

 

ساعات ایام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

حضور در آزمایشگاه هماتولوژي

حضور در آزمایشگاه هماتولوژي

حضور در آزمایشگاه هماتولوژي

استراحت

انجام کار تحقیقاتی و نوشتن پروپوزال و مقاله

انجام کار تحقیقاتی و نوشتن پروپوزال و مقاله

یکشنبه

هما تولوژی-رزیدنتها

 

هما تولوژی-رزیدنتها

 

هما تولوژی-رزیدنتها

 

استراحت

انجام کار تحقیقاتی و نوشتن پروپوزال و مقاله

انجام کار تحقیقاتی و نوشتن پروپوزال و مقاله

دوشنبه

پا تولوژی- کارشناسی ارشد  هماتولوژی

 

پا تولوژی- کارشناسی ارشد  هماتولوژی

حضور در آزمایشگاه بانک خون

استراحت

هماتولوژی 2 – کارشناسی

حضور در کلینیک ویژه

سه شنبه

پاسخ گويي به دانشجويان

پاسخ گويي به دانشجويان

حضور در آزمایشگاه بانک خون

 

استراحت

هماتولوژی 2 – کارشناسی

حضور در کلینیک ویژه

چهارشنبه

هما تولوژی-رزیدنتها

 

هما تولوژی-رزیدنتها

 

هما تولوژی-رزیدنتها

 

استراحت

تهیه اسلاید و

 power point

تهیه اسلاید و

 power point

پنجشنبه

هما تولوژی-رزیدنتها

جلسات گروه - ژورنال کلاب

هما تولوژی-رزیدنتها

حضور در آزمایشگاه هماتولوژي

هما تولوژی-رزیدنتها

حضور در آزمایشگاه هماتولوژي

استراحت

تهیه اسلاید و

 power point

تهیه اسلاید و

 power point

 
 

 

 

 

برنامه فعالیتهای هفتگی آقای دکتر محمد رضا كرامتي  شاغل ■ غیر شاغل □ در طرح تمام وقت■

 

ساعات ایام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

هماتولوژی 2- کارشناسی ارشد

هماتولوژی 2- کارشناسی ارشد

هماتولوژی 2- کارشناسی ارشد

حضور در آزمایشگاه هماتولوژي

استراحت

انجام كارهاي پژوهشي

انجام کار تحقیقاتی و نوشتن مقاله

یکشنبه

هما تولوژی-رزیدنتها

 

هما تولوژی-رزیدنتها

هما تولوژی-رزیدنتها

حضور در آزمایشگاه هماتولوژي

استراحت

انجام کار تحقیقاتی و نوشتن مقاله

حضور در کلینیک ویژه

دوشنبه

هما تولوژی-رزیدنتها

هماتولوژی 2 – کارشناسی

هما تولوژی-رزیدنتها

پاسخ گويي به دانشجويان

هما تولوژی-رزیدنتها

حضور در آزمایشگاه هماتولوژي

استراحت

انجام كارهاي پژوهشي

انجام کار تحقیقاتی و نوشتن مقاله

سه شنبه

هما تولوژی-رزیدنتها

 

هما تولوژی-رزیدنتها

هما تولوژی-رزیدنتها

حضور در آزمایشگاه بانک خون

استراحت

مطالعه جهت امادگي براي كلاس

حضور در کلینیک ویژه

چهارشنبه

هماتولوژی - کارشناسی ارشد انگل شناسي

پاسخ گويي به دانشجويان

پاسخ گويي به دانشجويان

حضور در آزمایشگاه بانک خون

استراحت

هماتولوژی 2 – کارشناسی

حضور در کلینیک ویژه

هماتولوژی 2 – کارشناسی

پنجشنبه

جلسات گروه - ژورنال کلاب

 

حضور در آزمایشگاه بانک خون

حضور در آزمایشگاه بانک خون

 

استراحت

انجام كارهاي آموزشي پژوهشي

تهیه اسلاید و

power point

 

 

 


 

 

 

برنامه فعالیتهای هفتگی آقای دکتر حسین آیت اللهی شاغل ■ غیر شاغل □ در طرح تمام وقت

 

ساعات ایام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

هما تولوژی-رزیدنتها

 

هما تولوژی-رزیدنتها

 

هما تولوژی-رزیدنتها

استراحت

تهیه پروپوزال

انجام کار تحقیقاتی و نوشتن مقاله

یکشنبه

پاسخ گويي به دانشجويان

حضور در آزمایشگاه مولکولار پاتولوزي

بيولوژي مولكولي و سلولي کارشناسی ارشد

استراحت

اصول مدیریت آزمایشگاه کارشناسی

انجام کار تحقیقاتی و نوشتن مقاله

دوشنبه

پاسخ گويي به دانشجويان

حضور در آزمایشگاه مولکولار پاتولوزي

هما تولوژی-رزیدنتها

استراحت

انجام کار تحقیقاتی و نوشتن مقاله

انجام کار تحقیقاتی و نوشتن مقاله

سه شنبه

كنترل كيفي کارشناسی

كنترل كيفي کارشناسی

حضور در آزمایشگاه هماتولوژي

استراحت

تهیه پروپوزال

انجام کار تحقیقاتی و نوشتن مقاله

چهارشنبه

هما تولوژی-رزیدنتها

اصول مدیریت آزمایشگاه– کارشناسی

هما تولوژی-رزیدنتها

 هما تولوژی-رزیدنتها

حضور در آزمایشگاه هماتولوژي

استراحت

تهیه اسلاید و

 power point

حضور در کلینیک ویژه

پنجشنبه

هما تولوژی-رزیدنتها

جلسات گروه - ژورنال کلاب

هما تولوژی-رزیدنتها

 

 هما تولوژی-رزیدنتها

حضور در آزمایشگاه هماتولوژي

استراحت

تهیه پروپوزال

حضور در کلینیک ویژه

 

 

 

 

 

 

برنامه فعالیتهای هفتگی آقای دکتر سمانه برومند نوقابي   شاغل ■ غیر شاغل □ در طرح تمام وقت■

 

ساعات ایام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

هما تولوژی-رزیدنتها

هما تولوژی-رزیدنتها

حضور در آزمایشگاه اورزانس

استراحت

انجام كارهاي پژوهشي

حضور در کلینیک ویژه

یکشنبه

ايمونوهماتولوژي- کارشناسي

 

ايمونوهماتولوژي- کارشناسي

هما تولوژی-رزیدنتها

حضور در آزمایشگاه اورژانس

استراحت

انجام کار تحقیقاتی و نوشتن مقاله

انجام کار تحقیقاتی و نوشتن مقاله

دوشنبه

هما تولوژی-رزیدنتها

 

پاسخ گويي به دانشجويان

هما تولوژی-رزیدنتها

حضور در آزمایشگاه هماتولوژي

استراحت

انجام كارهاي پژوهشي

حضور در کلینیک ویژه

سه شنبه

هما تولوژی-رزیدنتها

 

هما تولوژی-رزیدنتها

هما تولوژی-رزیدنتها

حضور در آزمایشگاه هماتولوژي

استراحت

مطالعه جهت امادگي براي كلاس

انجام کار تحقیقاتی و نوشتن مقاله

چهارشنبه

هماتولوژی - کارشناسی ارشد انگل شناسي

هماتولوژی - کارشناسی ارشد انگل شناسي

پاسخ گويي به دانشجويان

حضور در آزمایشگاه هماتولوژي

استراحت

هماتولوژی 2 – کارشناسی

حضور در کلینیک ویژه

 

پنجشنبه

جلسات گروه - ژورنال کلاب

فلوشيپ پژوهشي

پاسخ گويي به دانشجويان

فلوشيپ پژوهشي

حضور در آزمایشگاه اورژانس

فلوشيپ پژوهشي

استراحت

انجام كارهاي آموزشي پژوهشي

تهیه اسلاید و

power point