جزوه های آموزشی

 

جزوه آموزشی دکتر کرامتی 

تست های هماتولوژی
هماتوپویز - اختلالات گلبول های قرمز
آنمي های همولیتیک
اختلالات گلبولهاي سفيد
اختلالات انعقادي 
کنترل کیفی
 
جزوه آموزشی دکتر صادقیان
 شمارش های سلولی
 دستگاه های شمارش گر
 تهیه اسمیر و نحوه بررسی آن
 مورفولوژی گلبولهای سفید
 رتیکولوسیت
 هماتوپویز
 اریتروپویز
 آنمی فقر آهن
 آنمی مگالوبلاستیک
 اسفروسیتوز
 اختلالات هموگلوبین
 تالاسمی
 کمبود های آنزیمی
اختلالات رده نوتروفیل
اختلالات سایر رده ها