معرفی رشته های تحصیلی پزشکی عمومیرزیدنت پاتولوژی 22 نفر در چهار سال

کارشناسی ارشد خون شناسی ورودی جدید 1 اقا - 5 خانم

کارشناس انگل شناسی  و علوم ازمایشگاهی پیوسته و نا پیوسته