دکتر محمدرضـا کرامتی
 
 سمت: مدیر گروه
 متخصص آسیب شناسی بالینی تشریحی 
 رتبه دانشگاهی:  استاد
 محل کار: بیمارستان امام رضا(ع)
 آدرس پست الکترونیکی: Keramatimr[at]mums.ac.ir
 تلفن: 38521400-051

دریافت رزومه

 
 
دکتر محمد هادی صادقیان

 سمت: معاون آموزشی گروه
 متخصص: آسیب شناسی بالینی تشریحی
 رتبه دانشگاهی: استاد
 محل کار: بیمارستان قائم(عج)
 آدرس پست الکترونیکی: Sadeghianmh[at]mums.ac.ir 
 تلفن: 38012584-051

دریافت رزومه

دکتر حسین آیت الهی

 متخصص آسیب شناسي بالینی و تشریحی
 فلوشیپ فوق تخصصی مولکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک
 رتبه دانشگاهی:  دانشیار
 محل کار: بیمارستان قائم(عج)
 آدرس پست الکترونیکی: Ayatollahih[at]mums.ac.ir  
 تلفن: 38012584-051

دریافت رزومه

دکتر فاطمه ابریشمی
 
 متخصص خون شناسي 
 رتبه دانشگاهی:  استاديار
 محل کار: بیمارستان قائم(عج)
 آدرس پست الکترونیکی: Abrishamif[at]mums.ac.ir 
 تلفن: 38012445-051

دریافت رزومه

دکتر سمانه برومند نوقابي

متخصص پاتولوژی تشریحی و بالینی
رتبه دانشگاهی: استادیار
محل کار: بیمارستان امام رضا (ع)
آدرس پست الکترونیکی: boroumands[at]mums.ac.ir
تلفن: 38022230-051

دریافت رزومه