چاپ يک عنوان کتاب توسط جناب آقاي دکتر آيت اللهي در بهار 1396

چاپ يک عنوان کتاب توسط جناب آقاي دکتر آيت اللهي در بهار 1396

عنوان : پاتولوژی مولکولی سرطان،  تالیف : آقای دکتر حسین آیت الهی و خانم دکتر ملیحه مراد زاده، چاپ  بهار 1396