طرح دوره های دستیاران

 

 
 
1- هماتولوژی یک- بررسی اسمیر خون محیطی - رزیدنت های پاتولوژی مرکز پزشکی قائم (عج)
2- هماتولوژی یک- بررسی اسمیر خون محیطی - رزیدنت های پاتولوژی مرکز پزشکی  امام رضا(ع)               
3- هماتولوژی دو - بررسی اسمیر مغز استخوان - رزیدنت های پاتولوژی مرکز پزشکی قائم (عج) 
4- هماتولوژی دو - بررسی اسمیر مغز استخوان - رزیدنت های پاتولوژی مرکز پزشکی امام رضا(ع)  
5- بانك خون - رزیدنت های پاتولوژی مرکز پزشکی قائم (عج)
6- بانك خون- رزیدنت های پاتولوژی مرکز پزشکی امام رضا(ع)                  
7- انتقال خون  - رزیدنت های پاتولوژی مرکز پزشکی قائم (عج) 
8- انتقال خون  - رزیدنت های پاتولوژی مرکز پزشکی امام رضا(ع)  
9- انعقاد - رزیدنت های پاتولوژی مرکز پزشکی قائم (عج)
10- انعقاد - رزیدنت های پاتولوژی مرکز پزشکی امام رضا(ع)                 
11- مولکولار هماتوپاتولوژی  - رزیدنت های پاتولوژی مرکز پزشکی قائم (عج) و امام رضا(ع) 
12- تفسیر خون محیطی بر اساس الگوهای غالب  - رزیدنت های پاتولوژی مرکز پزشکی قائم (عج) و امام رضا(ع) 
 
 طرح دوره های دستیاران آسیب شناسی دهان و دندان
 
1- هماتولوژی
2- هماتوپاتولوژی
 
 طرح دوره های کارشناسی علوم آزمایشگاهی
 
 1- هماتولوژی
 2- اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه
3- کنترل کیفی
4- بانک خون